X

Commissiebrief Tweede Kamer inzake Regeling palliatieve terminale zorg

Op 24 augustus heeft de Tweede Kamer de commissiebrief van de Staatssecretaris van VWS gepubliceerd betreffende de wijziging van de Regeling palliatieve terminale zorg. In de brief geeft de Staatssecretaris antwoord op vragen en opmerkingen van de leden van de fracties van de VVD, PvdA, SP, het CDA, D66 die zij op 4 juli aan de Tweede Kamer hebben voorgelegd. Onderwerp van gesprek is de verlenging van de werkingsduur en actualisering (29509-62) van de Regeling PTZ die op 8 juni 2016 aan de Tweede Kamer is gezonden. 

De Staatssecretaris geeft per fractie antwoord op de vragen. Download de commissiebrief.

Leeswijzer

Specifieke informatie over de Netwerken Palliatieve Zorg en stichting Fibula vindt u op onderstaande pagina's:

Pagina 2
VVD 
Denktank: stichting Fibula is voornemens een denktank in te stellen om een toekomstvisie uit te werken op de Netwerken Palliatieve Zorg en een daarbij passende regeling.
De denktank is nog niet ingesteld. Stichting Fibula geeft aan dat het hun voornemen is dat alle partijen die van belang zijn voor de toekomstvisie zullen worden betrokken dan wel geraadpleegd. Dat geldt ook voor patiënten en naasten. Ik verwacht deze resultaten nog niet in 2017. Ik zal u hierover blijven informeren.

Pagina 4
SP
Op welke onderwerpen moeten nog besluiten genomen worden aangaande de regeling? 
Het is niet de bedoeling dat de Regeling de komende jaren nog ingrijpend wordt aangepast. Hoogstens kan, zo nodig, worden gekozen voor aanpassingen in de hoogte en verdeling van tarieven (bijvoorbeeld voor high care hospice). De Regeling moet de komende 5 jaar voldoende zekerheid bieden voor hospices en netwerken.

Pagina 7 
SP
Voor een heel aantal Netwerken Palliatieve Zorg ligt het subsidiebedrag voor 2017 lager ligt dan voor 2016. Wat is daarvoor de verklaring?
Dit heeft te maken met de veranderde systematiek, waar netwerken eerst een vast bedrag (10.000 euro) ontvangen en vervolgens een bedrag per inwoneraantal. Dat is gedaan conform het advies in de evaluatie om de kleinere netwerken iets meer armslag te geven. Daarom moeten de grotere netwerken iets inleveren. Daarnaast treden kleine verschuivingen op vanwege bovengenoemde aanpassingen, de aanpassing aan het inwoneraantal in 2015 en nieuwe postcodegebieden. Deze berekeningen worden thans uitgevoerd en zullen in de definitieve lijst nog tot kleine wijzigingen leiden.

Landelijk dekkend netwerk van hospices. Kan iedereen in Nederland, waar hij of zij ook woont, zonder ver te moeten reizen naar een hospice?
Het landelijk dekkend netwerk van palliatieve netwerken staat los van de spreiding van hospices over het land. Het netwerk palliatieve zorg heeft wel tot taak om mee te adviseren over de wenselijkheid van de oprichting van nieuwe hospices in de netwerkregio. Er zijn de laatste jaren veel nieuwe hospices bijgekomen, waardoor ook de spreiding over het land beter is geworden. In het algemeen hoeven mensen nu niet ver meer te reizen om terecht te kunnen in een hospice. Wel is er nog de nodige onduidelijkheid over spreiding van de verschillende soorten hospices over het land en wanneer welk type hospicezorg noodzakelijk is. De vertegenwoordigende organisaties zijn al bezig om hier het komende jaar meer duidelijkheid over te verschaffen. Ik zal dat waar nodig stimuleren.

Mogelijkheden voor Netwerken Palliatieve Zorg om samen te werken, en gezamenlijk voorstellen en activiteitenplannen in te dienen. 
De verschillen met de voorgaande feitelijke situatie zijn beperkt. Omdat ik heb gemerkt dat sommige netwerken graag meer duidelijkheid willen over de mogelijkheid om samen te werken, heb ik dit nog eens extra benadrukt. In de uitvoering van de regeling zal soepel worden omgegaan met bijvoorbeeld gezamenlijke subsidie-indieningen. Waar sprake is van gezamenlijke activiteiten, zal dat vermeld worden in de individuele aanvragen.

Pagina 8
SP
Er zijn verschillende verbeterpunten benoemd door respondenten als het gaat om de wijze waarop zij in aanmerking komen voor subsidie. Een aantal verbeterpunten zijn niet meegenomen. Er wordt bijvoorbeeld geen rekening gehouden met actuele ontwikkelingen en de subsidie betreft 1 jaar in plaats van een meerjarensubsidie.
Het eerste punt rond de flexibiliteit ten aanzien van activiteitenplannen betreft de netwerken. Omdat ik heb gekozen voor een eenvoudiger arrangement (systeem van subsidievaststelling zonder voorafgaande verlening) betekent dit naast een aanzienlijke vermindering van de administratieve lasten voor de netwerken ook dat er meer flexibiliteit mogelijk is voor bijvoorbeeld wijzigingen in het activiteitenplan. Wat betreft het tweede punt is bewust niet gekozen voor een meerjarensubsidie, omdat de praktijk leert dat er nogal eens hospices, vptz- organisaties (en ook wel netwerken) van structuur of formele aanvrager veranderen of - bij hospices - dat cliëntenaantallen over de jaren heen verschillen. Dat zou betekenen dat grotere bedragen moeten worden teruggevorderd en/of een onjuist subsidiebedrag wordt verstrekt

Pagina 9

CDA
Er zijn 66 Netwerken Palliatieve Zorg in Nederland. We erkennen het goede werk van deze netwerken, maar vragen ons af of 66 netwerken veel is? Is dit regionaal werkbaar?
In het verleden is gekozen voor ongeveer 66 netwerken. Het is de bedoeling dat alle organisaties in een regio die actief zijn op het gebied van palliatieve zorg met elkaar samenwerken, gezamenlijk verbeteringen invoeren en waar dat kan de zorg afstemmen. In de praktijk blijkt dat tot dusver goed werkbaar. Als regio’s te groot worden is het moeilijk om alle organisaties bij elkaar te halen en kent men elkaar nauwelijks. Als regio’s te klein zijn, is er sprake van versnippering en onvoldoende slagkracht. De laatste jaren is er een ontwikkeling zichtbaar, waarbij netwerken al nauwer samenwerken o.a. via Fibula. Daarnaast werken netwerken ook in consortiaverband samen om praktijk, onderwijs en onderzoek samen te brengen (de zeven consortia zijn opgezet voor het Nationaal Programma Palliatieve Zorg). De schaalgrootte van netwerken zal ook onderdeel uitmaken van de toekomstvisie waar stichting Fibula mee aan de slag gaat. Ik wacht die analyse af.

Pagina 10
D66
Met betrekking tot welke punten wordt het overleg met relevante koepelorganisaties voortgezet?
Er is doorlopend overleg met de koepelorganisaties. Het komende jaar zal verder worden gekeken naar onder andere de onderbouwing van de tarieven (het verschil tussen high care hospices en bijna-thuis huizen), de indeling en de taken van de netwerken palliatieve zorg. Op hoofdlijnen is de regeling echter voor de komende jaren geborgd met het wijzigingsvoorstel.


Contactpersoon Fibula: Jolanda Roelands

Commissiebrief Tweede Kamer inzake Regeling palliatieve terminale zorg