X

Denktank Palliatieve Netwerkzorg

Stichting Fibula heeft met financiering van het ministerie van VWS een Denktank Palliatieve Netwerkzorg opgericht.

De opdracht van Stichting Fibula aan de Denktank is om in 2018 een toekomstvisie op de netwerken palliatieve zorg te formuleren en een daarbij passende financieringsregeling voor te stellen. De Denktank inventariseert daarvoor best practices en modellen voor netwerkzorg, betrekt het veld van de palliatieve zorg om de reeds aanwezige kennis en kunde te benutten en houdt diverse consultatierondes met belanghebbenden in het veld.

De huidige subsidieregeling voor de netwerken palliatieve zorg loopt na 2020 af. Het doel van de Denktank is om advies uit te brengen over hoe de de regionale samenwerking in de palliatieve zorg in de toekomst optimaal kan worden georganiseerd en gefinancierd. Als uitgangspunt geldt het in 2017 vastgestelde kwaliteitskader palliatieve zorg.
 

De leden van de Denktank zijn:

Janneke van Vliet, voorzitter

Ilse Raats, projectleider

Jolanda Roelands, projectdirecteur Fibula

Gert van Dooren, bestuurslid Fibula en voorzitter Netwerk Palliatieve Zorg Nieuwe Waterweg Noord

Wies Wagenaar, Coördinator Netwerk Palliatieve Zorg regio IJssel-Vecht en noordoost Overijssel, voormalig algemeen coördinator MCC Flevoland

Manon Boddaert, Medisch adviseur IKNL, projectleider Kwaliteitskader Palliatieve Zorg

Saskia Teunissen, Hoogleraar Hospicezorg UMC Utrecht en directeur hospice Demeter

Jannie Oskam, Vertegenwoordiging perspectief van patiënten en naasten

Marius Buiting, Adviseur kwaliteit van zorg

Stan van den Buijs, Huisarts, mede initiatiefnemer ‘Het roer moet om’

Mike Leers, Voormalig bestuursvoorzitter CZ en voormalig bestuurslid Zorgverzekeraars Nederland


De leden zijn gevraagd op basis van hun expertise, kennis en ervaring en functioneren zonder last of ruggespraak in de Denktank.


Planning

De Denktank komt op de volgende data bijeen:
22 februari 2018
16 april 2018
22 mei 2018
september 2018
november 2018

Op 26 juni wordt de eerste consultatieronde gehouden, met als doel om belanghebbenden te informeren en om best practices, modellen en ideeën voor netwerkzorg te verzamelen. In het najaar wordt de tweede consultatieronde gehouden om het concept-advies aan belanghebbenden voor te leggen.

De Denktank presenteert haar plannen op:
29 maart 2018 tijdens de Netwerkdag
26 april 2018 tijdens het congres over het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg

Eind november 2018 wordt het advies gepresenteerd aan het bestuur van Fibula.
 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ilse Raats, projectleider Denktank Palliatieve Netwerkzorg.