Kennisbank

Het gezamenlijke doel om de kwaliteit van leven en sterven van de patiënt in een regio te verbeteren, vraagt om samenwerking tussen de deelnemende organisaties binnen een Netwerk Palliatieve Zorg (NPZ). Fibula heeft een Handboek minimale eisen NPZ samengesteld met input van netwerkcoördinatoren. De handreiking minimale eisen NPZ (juli 2014) vormde het uitgangspunt. Fibula heeft vervolgens samen met de werkgroep ‘Uitwerking Handreiking minimale eisen NPZ’ landelijke advies- en voorbeelddocumenten ontwikkeld. Deze documenten bieden netwerkcoördinatoren en NPZ een leidraad voor de verdere professionalisering en profilering van een NPZ.

De Adviesdocumenten bieden concrete handvatten voor het uitwerken van de kerntaken in de eigen regio, mede op basis van het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg. De opties die Fibula in de adviesdocumenten aanreikt, zijn bedoeld als voorbeeld en als denkkader. In samenwerking met de coördinatoren van de Netwerken Palliatieve Zorg vindt 1 keer per 2 jaar een evaluatie en update plaats van de adviesdocumenten.

 
Kerntaak Signaleren

Middelen om te signaleren


 

Kerntaak Informeren

Communicatieplan


 

Voorbeelddocumenten

Voorbeelddocumenten uit de praktijk van de netwerken ter inspiratie. Een netwerk kan een eigen voorbeelddocument delen op de website van Fibula. Mail het document naar info@stichtingfibula.nl.

 

Onderliggende documenten

Handreiking minimale eisen (2014)

In de handreiking benoemt Fibula de vier kerntaken van een Netwerk Palliatieve Zorg; coördineren, signaleren, faciliteren en informeren, met de daarbij behorende minimale eisen.

Handboek

Het handboek geeft nadere uitleg van de kerntaken en hoe deze zich tot elkaar verhouden.

Interdisciplinaire samenwerking in netwerken

In het document Interdisciplinaire samenwerking in netwerken legt Fibula haar visie op interdisciplinaire samenwerking uit. Dit is achtergrondinformatie bij de Handreiking minimale eisen. 

Leeswijzer
Met patiënt bedoelen we ook cliënt en gast. Met naaste(n), wordt familie, vrienden en kennissen bedoeld. Zorgverleners kunnen zijn: verpleegkundige, verzorgenden, artsen etc. Als in dit document wordt gesproken over hij dan bedoelen we ook zij. Waar zijn staat, kan ook haar worden gelezen.

Citeren uit de documenten in de Kennisbank mag met bronvermelding.